Wushang Miaopin

2006 Wushang Miaopin
無上妙品

$780, 500g ($1.56/g)

Production: 20601

Description:

Early spring Guafengzhai.

Wushang Miaopin Wushang Miaopin